Banner tin tuc

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

h9 2

 ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

 


Đại hội cổ đông thường niên niên độ tài chính từ 01/10/2019 đến 30/9/2020 của Công ty Tanimex ngày 14/01/2021 tại Eastin Grand Hotel Sài gòn đã diễn ra thành công tốt đẹp.

h3 2

Chủ tịch HĐQT phát biểu tại Đại hội

Năm tài chính 2020, Tanimex đạt 219,59 tỷ đồng doanh thu tương đương 97,6% kế hoạch và  87,388 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế tương đương 108%.

Căn cứ kết quả kinh doanh 2020, Đại hội đề xuất mức tỷ lệ chia cổ tức 25% và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

1. Kế hoạch doanh thu - lợi nhuận

    Tổng doanh thu 248,454 tỷ đồng tương đương 113,1% so với thực hiện 2020

    Lợi nhuận sau thuế 98,67 tỷ đồng tương đương 112,9% so với thực hiện 2020

h7 2

h7 1

Cổ đông đặt câu hỏi tại Đại hội

2. Các chỉ tiêu về phân phối lợi nhuận

    a/ Chia cổ tức 25%

    b/ Quỹ khen thưởng: 5% LNST

    c/ Quỹ phúc lợi: 3% LNST

    d/ Quỹ xã hội: 4% LNST

3. Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát

    Mức thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát niên độ tài chính từ ngày 01/10/2020 đến 30/9/2021 là 900.000.000đ (chín trăm triệu đồng) trong đó bao gồm tiền thù lao và các chi phí hợp lý liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của HĐQTvà Ban Kiểm soát.

h3 1

 Cổ đông biểu quyết tại Đại hội

    Ngoài các nội dung trên, Đại hội cũng biểu quyết thông qua chỉnh sửa Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là 27.852.695 cổ phần chiếm tỷ lệ 92,842% vốn điều lệ.

h5 2

HĐQT chụp hình lưu niệm với Ban TGĐ công ty Tanimex