banner quan he co dong

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

NG_TIN_WEBSITE.jpg

 TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

 

1. THEO MẪU CBTT/ SGDHCM02: "Vui lòng nhấp vào đây để xem"

2. TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ: "Vui lòng nhấp vào đây để xem"

3. PHIẾU BIỂU QUYẾT: "Vui lòng nhấp vào đây để xem"

4. THÔNG BÁO MỜI HỌP: "Vui lòng nhấp vào đây để xem"

5. GIẤY UỶ QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ: "Vui lòng nhấp vào đây để xem"

 

P.QTNS-HC