banner quan he co dong

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VÀ QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020

NG_TIN_WEBSITE.jpg

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VÀ QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020

 

1. ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2020: "Vui lòng nhấp vào đây để xem"

2. QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020: "Vui lòng nhấp vào đây để xem"

3. THEO MẪU CBTT/SGDHCM-02: "Vui lòng nhấp vào đây đề xem"

 

P.QTNS-HC