Banner tin tuc

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

HINH NEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

 

 Đại Hội Cổ Đông thường niên niên độ tài chính từ ngày 01/10/2018 đến 30/09/2019 của công ty Tanimex ngày 08/01/2020 tại Eastin Grand Hotel Saigon đã diễn ra thành công tốt đẹp.

CHU TICH HDQT PHAT BIEU TAI DH

Chủ tịch HĐQT phát biểu tại Đại Hội

Năm tài chính 2019, Tanimex đạt 271,081 tỷ đồng doanh thu tương đương 107,3% kế hoạch và 107,370 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế tương đương 123,2% kế hoạch đã đề ra.

 Căn cứ kết quả kinh doanh 2019 đạt thắng lợi, Đại hội tiếp tục đề xuất mức tỷ lệ chia cổ tức 25% và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020 như sau: 

       I. Kế hoạch doanh thu - lợi nhuận:

           Tổng doanh thu 225,1 tỷ đồng tương đương 83,04% so với thực hiện 2019

           Lợi nhuận sau thuế 80,9 tỷ đồng tương đương 75,33% so với thực hiện 2019

     II. Công tác trọng tâm:

         Niên độ tài chính 2020, Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu cử lại HĐQT thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức và hoạt động theo mô hình  không có Ban Kiểm Soát cụ thể gồm:

        1/ Đại Hội Đồng Cổ Đông

        2/ Hội Đồng Quản Trị

        3/ Tổng Giám Đốc

        Do vậy kế hoạch cho nhiệm kỳ IV (2020-2025) của HĐQT là:

        * Rà soát, tái cấu trúc công ty tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu trong nhiệm kỳ mới.

        * Bổ nhiệm lại Ban Điều Hành cho giai đoạn 3 năm (2020-2022) và tiếp tục chương trình bồi dưỡng đào tạo nhân sự giỏi, trẻ hoá cán bộ quản lý.

        *  Rà soát công tác pháp lý của công ty, đảm bảo vận hành tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành.

        * Tập trung trí tuệ vào các dự án trọng điểm gồm Nhà ở xã hội và chung cư Milky Way để triển khai sớm và mang về doanh thu lợi nhuận cho công ty.

        *  Nâng cao đời sống cán bộ công nhân viên đồng thời đảm bảo lợi ích cho cổ đông.

CO DONG BO PHIEU BAU HDQT

Cổ đông bỏ phiếu bầu HĐQT nhiệm kỳ mới

III.Các chỉ tiêu về phân phối lợi nhuận

       1/ Chia cổ tức 25%

       2/ Quỹ khen thưởng 5% LNST

       3/ Quỹ phúc lợi: 3% LNST

       4/ Quỹ xã hội: 4% LNST

CO DONG BIEU QUYET

Cổ đông biếu quyết tại Đại Hội

IV.Thù lao HĐQT và Ban Kiểm Soát

     Mức thù lao HĐQT và Ban Kiểm Soát niên độ tài chính từ ngày 01/10/2019 đến 30/09/2020 là 900.000.000đ (chin trăm triệu đồng ) trong đó bao gồm tiền thù lao và các chi phí hợp lý liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của HĐQT và Ban Kiểm Soát.

      Ngoài các nội dung trên, Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua nội dung chỉnh sửa Điều lệ công ty . Số lượng cổ phần có quyển biểu quyết tại Đại hội là 28.110.996 cổ phần chiếm tỷ lệ 93,70% vốn điều lệ.

HDQT NHIEM KY MOI

HĐQT nhiệm kỳ mới (2020-2025)

 

P.QTNS-HC