banner quan he co dong

QUYẾT ĐỊNH HĐQT SỐ 08/QĐ-HĐQT V.V BAN HÀNH QUY CHẾ ỨNG CỬ,ĐỀ CỬ VÀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY TANIMEX NHIỆM KỲ IV (2020-2025)

NG_TIN_WEBSITE.jpg

QUYẾT ĐỊNH HĐQT SỐ 08/QĐ-HĐQT V.V BAN HÀNH QUY CHẾ ỨNG CỬ,ĐỀ CỬ VÀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY TANIMEX NHIỆM KỲ IV (2020-2025) 

 

1. QUYẾT ĐỊNH 08/QĐ-HĐQT NGÀY 28/11/2019: "Vui lòng nhấp vào đây để xem"

2. THEO MẪU CBTT/SGDHCM-02: "Vui lòng nhấp vào đây để xem"

 

P.QTNS-HC