banner quan he co dong

QUYẾT ĐỊNH HĐQT SỐ 04 NGÀY 17-5-2019 V.V THÔNG QUA VIỆC ĐIỀU CHỈNH LOẠI CHỨNG KHOÁN CHO SỐ CỔ PHIẾU ĐƯỢC PHÂN PHỐI CHUYỂN NHƯỢNG CÓ ĐIỀU KIỆN CỦA ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU NĂM 2017

NG_TIN_WEBSITE.jpg

 QUYẾT ĐỊNH HĐQT V.V THÔNG QUA VIỆC ĐIỀU CHỈNH LOẠI CHỨNG KHOÁN CHO SỐ CỔ PHIẾU ĐƯỢC PHÂN PHỐI CHUYỂN NHƯỢNG CÓ ĐIỀU KIỆN CỦA ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU NĂM 2017

 

1. QUYẾT ĐỊNH SỐ 04 NGÀY 17-5-2019: "Vui lòng nhấp vào đây để xem"

2. THEO MẪU CBTT/SGDHCM-02: "Vui lòng nhấp vào đây để xem"

 

P.QTNS-HC