banner quan he co dong

CÔNG BỐ THÔNG TIN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

NG_TIN_WEBSITE.jpg

 CÔNG BỐ THÔNG TIN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

 

1. BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2018: "Vui lòng nhấp vào đây để xem"

2. NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2018: "Vui lòng nhấp vào đây để xem"

3. THEO MẪU CBTT/SGDHCM-02: "Vui lòng nhấp vào đây để xem"

 

P.QTNS-HC