Banner tin tuc

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

1

 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

CÔNG TY TANIMEX

 

Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên niên độ tài chính từ ngày 01/10/2015 đến 30/9/2016 của Công ty Tanimex tổ chức ngày 06 tháng 01 năm 2017, tại Eastin Grand Hotel SaiGon đã thành công tốt đẹp.

2

 Ông  Nguyễn Minh Tâm - chủ tịch HĐQT phát biểu tại Đại Hội

3

Toàn cảnh Đại Hội

Năm tài chính 2016,  Tanimex đạt 180,55 tỷ đồng tổng doanh thu, tương đương 107% kế hoạch và 66,54 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế 111% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nghị quyết về các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017 như sau:

1. KẾ HOẠCH DOANH THU – LỢI NHUẬN: tổng doanh thu Tanimex phấn đấu thực hiện là 568,98 tỷ đồng, tương đương 315.1% so với thực hiện năm 2016; lợi nhuận sau thuế là 87,46 tỷ đồng, tương đương 131.4% so với thực hiện năm 2016.

2. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM:

  • Duy trì và phát triển thế mạnh của Công ty là đầu tư xây dựng và cho thuê kho xưởng
  • Đầu tư bất động sản:

Triển khai công tác thiết kế mới Dự án Cụm chung cư KCN Tân Bình II quy mô 2000 căn hộ, phù hợp với chiến lược đầu tư và phân khúc thị trường giai đoạn 2018 – 2020.

Tiếp tục hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý chuyển đổi Dự án nhà lưu trú công nhân KCN Tân Bình II thành nhà ở xã hội.

Bàn giao 100% căn hộ chung cư Tanibuilding Sơn Kỳ 1, hoàn tất các thủ tục chủ quyền căn hộ cho khách hàng

  • Nghiên cứu và phát triển các dự án mới: Dự án đầu tư xây dựng kho xưởng cho thuê, Các dự án khác trong lĩnh vực Sản xuất -  Dịch vụ - Y tế - Giáo dục

 3. KẾ HOẠCH CÁC CHỈ TIÊU VỀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN:

-       Quỹ đầu tư phát triển : 5% LNST

-       Chia cổ tức: 20% / năm

-       Quỹ khen thưởng : 5% LNST

-       Quỹ phúc lợi : 3% LNST

-       Quỹ xã hội : 4% LNST

4

Cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung của Đại Hội

4. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ: 

Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty từ 240 tỷ đồng lên 264 tỷ đồng (tăng 24 tỷ đồng). Bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để đầu tư xây dựng Dự án Tổng kho cho thuê.

5. THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT:

Mức thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát niên độ tài chính từ ngày 01/10/2016 đến 30/9/2017 là 900.000.000đ ( Chín trăm triệu đồng chẵn ), trong đó bao gồm tiền thù lao và các chi phí hợp lý liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của HĐQT và BKS.

5

Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát chụp hình lưu niệm


Tại Đại hội, Cổ đông thống nhất biểu quyết thông qua tỷ lệ 100% (tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết là 22.397.494 cổ phần)

 

P.QTNS-HC