Banner tin tuc

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

IMG 9766

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

CÔNG TY TANIMEX

Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ tài chính từ ngày 01/10/2013 đến 30/9/2014 của Công ty Tanimex diễn ra từ 8h30 sáng ngày 23 tháng 01 năm 2015, tại khách sạn Moevenpick Sài Gòn đã thành công tốt đẹp.

IMG 9894

Ông Nguyễn Minh Tâm - Chủ tịch HĐQT phát biểu tại Đại hội

Năm tài chính 2014, toàn hệ thống Tanimex đạt 1.110 tỷ đồng doanh thu, vượt 12% kế hoạch và 92,1 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế vượt 10% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Kết quả kinh doanh hợp nhất: doanh thu vượt 18% kế hoạch đề ra đạt mức 372,8 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế vượt 13,3% kế hoạch đạt mức 72,3 tỷ đồng. Cả 2 chỉ tiêu quan trọng này đều tăng trưởng ở mức khá so với thực hiện của năm trước. Đại hội cũng thông qua mức chia cổ tức năm tài chính 2014 là 20%/ mệnh giá.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nghị quyết về kế hoạch SXKD năm 2015 như sau:

1.Các chỉ tiêu kế hoạch: Tổng doanh thu toàn hệ thống là 1.029 tỷ đồng tương đương 92,7% so với cùng kỳ năm 2014, lợi nhuận sau thuế cho toàn hệ thống là 77,87 tỷ đồng, tương đương 84,5% so với thực hiện năm 2014.

2. Đối với công ty mẹ Tanimex: phấn đấu đạt kế hoạch doanh thu 229,7 tỷ đồng, tương ứng 62,7% so với thực hiện năm 2014, lợi nhuận sau thuế 55,1 tỷ đồng, tương ứng với 86% so với thực hiện năm 2014, tuy nhiên mức cổ tức kế hoạch 2015 vẫn giữ bằng mức thực hiện của năm 2014, tỷ lệ 20%/mệnh giá.

IMG 9928

Cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

Bên cạnh những nội dung đã được thông qua như trên, Đại hội đồng cổ đông năm nay đã bỏ phiếu bầu các ứng viên vào thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2015 – 2020) với 5 thành viên HĐQT và 3 thành viên Ban Kiểm soát.

* 05 thành viên HĐQT:

STT

HỌ VÀ TÊN

TỶ LỆ BẦU CỬ

1

Nguyễn Minh Tâm

24,4%

2

Trần Quang Trường

22,62%

3

Huỳnh An Trung

18,66%

4

Vũ Thị Thanh Hồng

18,44%

5

Lê Trọng Lập

15,88%

* 03 thành viên Ban Kiểm Soát

STT

HỌ VÀ TÊN

TỶ LỆ BẦU CỬ

1

Lê Thị Thanh Phương

37,48%

2

Trần Thị Hạnh

34,48%

3

Võ Chí Thanh

27,81%

IMG 9887

Đại diện cổ đông tặng hoa chúc mừng 5 thành viên HĐQT

IMG 9920

Ông La Ngọc Thông - PTGĐ Cty Tanimex tặng hoa chúc mừng 3 TV BKS

Phiên họp đầu tiên của HĐQT và BKS soát mới đã tiếp tục tín nhiệm bầu Ông Nguyễn Minh Tâm làm Chủ tịch HĐQT và Bà Lê Thị Thanh Phương làm Trưởng Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ III từ tháng 01/2015 đến tháng 01/2020.

 

P.QTNS-HC