banner KCN TB

KHU CÔNG NGHIỆP TÂN BÌNH I

Cơ cấu sử dụng đất của KCN Tân Bình I như sau:

Loại đất
Diện tích
Tỉ lệ
Đất xây dựng công trình công nghiệp 74,25 ha
70,08%
Đất xây dựng công trình kho bãi 5,82 ha 5,50%
Đất xây dựng công trình trung tâm điều hành – dịch vu 1,17 ha 1,10%
Đất xây dựng công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật
1,48 ha 1,40%
Đất xây dựng đường giao thông 15,80 ha 14,91%
Đất cây xanh
7,43 ha 7,01%
Cộng 105,95 ha 100%

 

KHU CÔNG NGHIỆP TÂN BÌNH II

Cơ cấu sử dụng đất của KCN Tân Bình II như sau:

Loại đất Diện tích
Tỉ lệ
Đất xây dựng công trình nhà máy, kho tàng
15,39 ha 67,65%
Đất xây dựng công trình đầu mối tầng kỹ thuật 0,65 ha 2,86%
Đất xây dựng công trình hành chính – dịch vu

1,09 ha

4,79%
Đất xây dựng đường giao thông
3,17 ha 13,93%
Đất cây xanh 2,45 ha 10,77%
Cộng
22,75 ha 100%