banner quan he co dong

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÍ II - NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH TỪ 01/10/2013 ĐẾN 30/9/2014

Được viết ngày Thứ năm, 17 Tháng 4 2014 15:49

Báo cáo tài chính Riêng Quí II niên độ tài chính 01/10/2013-30/9/2014

HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN 2014 VỀ KIỂM TOÁN BCTC HỢP NHẤT & TỔNG HỢP

Được viết ngày Thứ ba, 01 Tháng 4 2014 15:46

HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN 2014 VỀ KIỂM TOÁN BCTC HỢP NHẤT & TỔNG HỢP

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP & HỢP NHẤT QUÝ I / 2014

Được viết ngày Thứ tư, 12 Tháng 2 2014 08:34

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT & BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP QUÝ I - 2014

Xác nhận giải trình ý kiến ngoại trừ trong báo cáo kiểm toán

Được viết ngày Thứ năm, 02 Tháng 1 2014 15:46

Xác nhận giải trình ý kiến ngoại trừ trong báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 30/9/2013

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT & GIẢI TRÌNH NĂM 2013

Được viết ngày Thứ ba, 31 Tháng 12 2013 04:45

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT & GIẢI TRÌNH NĂM 2013 (Năm tài chính kết thúc 30/9/2013)

Báo cáo tài chính trụ sở chính & Báo cáo tài chính tổng hợp sau kiểm toán năm 2013

Được viết ngày Thứ ba, 31 Tháng 12 2013 04:45

Báo cáo tài chính trụ sở chính & Báo cáo tài chính tổng hợp sau kiểm toán năm 2013 (Năm tài chính kết thúc 30/9/2013)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP & HỢP NHẤT QUÝ IV/2013

Được viết ngày Thứ sáu, 15 Tháng 11 2013 08:34

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT & BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP QUÝ IV - 2013

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP QUÝ IV/ 2013

Được viết ngày Thứ năm, 14 Tháng 11 2013 18:09

 

Báo cáo tài chính riêng quý IV-2013

Được viết ngày Thứ hai, 11 Tháng 11 2013 12:37

Báo cáo tài chính riêng quý IV-2013  

Giải trình ngoại trừ của Công ty kiểm toán trong BCTC soát sét 6 tháng đầu năm 2013

Được viết ngày Thứ hai, 11 Tháng 11 2013 12:34

Giải trình ngoại trừ của Công ty kiểm toán trong BCTC soát sét 6 tháng đầu năm 2013