banner quan he co dong

QUYẾT ĐỊNH SỐ 01/2023/QĐ-HĐQT VÀ THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

C11EF746-AA4E-4635-8EFB-A8084795A33B.jpeg

 QUYẾT ĐỊNH SỐ 01/2023/QĐ-HĐQT VÀ THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

 

1. Quyết định số 01/2023/QĐ-HĐQT ngày 01/11/2022 v/v thông báo NĐKCC để lập danh sách người sở hữu chứng khoán (tổ chức ĐHCĐTN năm 2022 và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022)

2. Thông báo NĐKCC để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu v/v tổ chức ĐHCĐTN năm 2022 và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022

Vui lòng nhấp vào đây để xem

 

P.QTNS-HC