banner quan he co dong

QUYẾT ĐỊNH SỐ 02/QĐ-HĐQT V.V THÔNG QUA GIAO DỊCH NỘI BỘ GIỮA CÔNG TY VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN PHÁT SINH TỪ NGÀY 01/10/2022 ĐẾN 30/09/2023

QUYẾT ĐỊNH SỐ 02/QĐ-HĐQT V.V THÔNG QUA GIAO DỊCH NỘI BỘ GIỮA CÔNG TY VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN PHÁT SINH TỪ NGÀY 01/10/2022 ĐẾN 30/09/2023.

 

QUYẾT ĐỊNH SỐ 02/QĐ-HĐQT : "vui lòng nhấp vào đây để xem "  

 

P.QTNS-HC