banner quan he co dong

QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT SỐ 11/QĐHĐQT NGÀY 13/12/2021 V.V THÔNG QUA GIAO DỊCH NỘI BỘ GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN PHÁT SINH TỪ NGÀY 01/10/2021 ĐẾN 30/09/2022

QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT SỐ 11/QĐHĐQT NGÀY 13/12/2021 V.V THÔNG QUA GIAO DỊCH NỘI BỘ GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN PHÁT SINH TỪ NGÀY 01/10/2021 ĐẾN 30/09/2022

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT SỐ 11/QĐHĐQT : "vui lòng nhấp vào đây để xem"  

 

P.QTNS-HC