banner quan he co dong

QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT SỐ 10/QĐ-HĐQT NGÀY 30/11/2021 V.v THÔNG QUA GIAO DỊCH NỘI BỘ GIỮA CÔNG TY VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIÁO DỤC ĐỨC NHÂN)

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT SỐ 10/QĐ-HĐQT NGÀY 30/11/2021 V.v THÔNG QUA GIAO DỊCH NỘI BỘ GIỮA CÔNG TY VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIÁO DỤC ĐỨC NHÂN)

 

THÔNG QUA GIAO DỊCH NỘI BỘ : "vui lòng nhấp vào đây để xem"  

 

P.QTNS-HC