banner quan he co dong

QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT SỐ 08/QĐ-HĐQT NGÀY 22/10/2021 V.V CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN, TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 2 NĂM 2021 VÀ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

NG_TIN_WEBSITE.jpg

QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT SỐ 08/QĐ-HĐQT NGÀY 22/10/2021 V.V CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN, TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 2 NĂM 2021 VÀ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT SỐ 08/QĐ-HĐQT : "vui lòng nhấp vào đây để xem"  

 

P.QTNS-HC