banner quan he co dong

BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN, NHÓM NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA BÀ VÕ NGUYỆT THÙY VÂN SỞ HỮU TỪ 5% TRỞ LÊN CỔ PHIẾU TIX CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT

NG_TIN_WEBSITE.jpg

BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN, NHÓM NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA BÀ VÕ NGUYỆT THÙY VÂN SỞ HỮU TỪ 5% TRỞ LÊN CỔ PHIẾU TIX CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT

 

BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI SỞ HỮU : "vui lòng nhấp vào đây để xem"  

 

P.QTNS-HC