banner quan he co dong

QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT SỐ 07/QĐ-HĐQT NGÀY 21/08/2021 V/V THOÁI VỐN TẠI CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BAO BÌ NHỰA KIẾN ĐỨC.

NG_TIN_WEBSITE.jpg

QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT SỐ 07/QĐ-HĐQT NGÀY 21/08/2021 V/V THOÁI VỐN TẠI CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BAO BÌ NHỰA KIẾN ĐỨC.

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT SỐ 07/QĐ-HĐQT: "vui lòng chọn vào đây để xem"  

 

P.QTNS-HC