banner quan he co dong

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020 VÀ GIẢI TRÌNH KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA NIÊN ĐỘ TÀI CHÌNH NĂM 2020

NG_TIN_WEBSITE.jpg

 BÁO CÁO TÀI CHÍNH  VÀ GIẢI TRÌNH KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA NIÊN ĐỘ TÀI CHÌNH NĂM 2020

 

1. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020: "Vui lòng nhấp vào đây để xem"

2. GIẢI TRÌNH KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH NĂM 2020: "Vui lòng nhấp vào đây để xem"

3. THEO MẪU CBTT/SGDHCM-02: "Vui lòng nhấp vào đây để xem"

 

P.QTNS-HC