banner quan he co dong

QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT V.V TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 2-2020 VÀ TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

NG_TIN_WEBSITE.jpg

 QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT V.V TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 2-2020 VÀ TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

 

1. QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT V.V CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 2-2020 VÀ TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN: "Vui lòng nhấp vào đây để xem"

2. THEO MẪU CBTT/SGDHCM-02: "Vui lòng nhấp vào đây để xem"

 

P.QTNS-HC