banner quan he co dong

ĐIỀU CHỈNH NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

NG_TIN_WEBSITE.jpg

 ĐIỀU CHỈNH NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

 

1. VĂN BẢN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG CÔNG BỐ TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019: "Vui lòng nhấp vào đây để xem"

2. NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (BẢNG ĐIỀU CHỈNH): "Vui lòng nhấp vào đây để xem"

3. BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ IV (2020-2025): "Vui lòng nhấp vào đây để xem"

4. BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (BẢNG ĐIỀU CHỈNH): "Vui lòng nhấp vào đây để xem"

5. THEO MẪU CBTT/SGDHCM-02: "Vui lòng nhấp vào đây để xem"

 

P.QTNS-HC