banner quan he co dong

QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT V.V BỔ NHIỆM CÁC CHỨC DANH CỦA HĐQT, BAN ĐIỀU HÀNH VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CÔNG TY

NG_TIN_WEBSITE.jpg

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT V.V BỔ NHIỆM  CÁC CHỨC DANH  CỦA HĐQT,  BAN ĐIỀU HÀNH VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CÔNG TY

 

1. QUYẾT ĐỊNH SỐ 01/QĐ-HĐQT NGÀY 09/01/2020: "Vui lòng nhấp vào đây để xem"

2. QUYẾT ĐỊNH SỐ 02/QĐ-HĐQT NGÀY 09/01/2020: "Vui lòng nhấp vào đây để xem"

3. QUYẾT ĐỊNH SỐ 03/QĐ-HĐQT NGÀY 09/01/2020: "Vui lòng nhấp vào đây để xem"

4. QUYẾT ĐỊNHS SỐ 04/QĐ-HĐQT NGÀY 09/01/2020: "Vui lòng nhấp vào đây để xem"

5. QUYẾT ĐỊNH SỐ 05/QĐ-HĐQT NGÀY 09/01/2020: "Vui lòng nhấp vào đây để xem"

6. THEO MẪU CBTT/SGDHCM-02:"Vui lòng nhấp vào đây để xem"

 

P.QTNS-HC