banner quan he co dong

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

NG_TIN_WEBSITE.jpg

 

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

 

1. NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019: "Vui lòng nhấp vào đây để xem"

2. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN, BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU NĂM 2019: "Vui lòng nhấp vào đây để xem"

 

3. THEO MẪU CBTT/SGDHCM-02: "Vui lòng nhấp vào đây để xem"

 

P.QTNS-HC