banner quan he co dong

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2019 VÀ GIẢI TRÌNH KQKD

NG_TIN_WEBSITE.jpg

  BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2019 VÀ GIẢI TRÌNH KQKD

 

1. BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2019: "Vui lòng nhấp vào đây để xem"

2. THEO MẪU CBTT/SGDHCM-02: "Vui lòng nhấp vào đây để xem"

3. GIẢI TRÌNH KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH 2019: "Vui lòng nhấp vào đây để xem"

 

P.QTNS-HC