banner quan he co dong

BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN 2019 ( 01/10/2018-30/9/2019)

NG_TIN_WEBSITE.jpg

BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN 2019

(01/10/2018-30/9/2019 )

 

1. BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN 2019: "Vui lòng nhấp vào đây để xem"

2. THEO MẪU CBTT/SGDHCM-02: "Vui lòng nhấp vào đây để xem"

3. GIẢI TRÌNH KẾT QUẢ KINH DOANH 6 THÁNG ĐẦU: "Vui lòng nhấp vào đây để xem"

4. THEO MẪU CBTT/SGDHCM-02: "Vui lòng nhấp vào đây để xem"

 

P.QTNS-HC