banner quan he co dong

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

NG_TIN_WEBSITE.jpg

 TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

 

1. THÔNG BÁO MỜI HỌP: "Vui lòng nhấp vào đây để xem"

2. CHƯƠNG TRÌNH HỌP: "Vui lòng nhấp vào đây để xem"

3. MẪU CHỈ ĐỊNH ĐẠI DIỆN THEO UỶ QUYỀN DỰ HỌP: "Vui lòng nhấp vào đây để xem"

4. PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN: "Vui lòng nhấp vào đây để xem"

5. TÀI LIỆU HỌP : "Vui lòng nhấp vào đây để xem"

6. THEO MẪU CBTT/SGDHCM-02: "Vui lòng nhấp vào đây để xem"

 

P.QTNS-HC