banner quan he co dong

BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN SOÁT XÉT 2018

NG_TIN_WEBSITE.jpg

 

 BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN SOÁT XÉT 2018

 

* BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN SOÁT XÉT 2018: "Vui lòng nhấp vào đây để xem"

THEO MẪU CBTT/SGDHCM-02: "Vui lòng nhấp vào đây để xem"

* GIẢI TRÌNH KẾT QUẢ KINH DOANH : "Vui lòng nhấp vào đây để xem"

* THEO MẪU CBTT/SGDHCM-02: "Vui lòng nhấp vào đây để xem"

 

P.QTNS-HC