banner quan he co dong

QUYẾT ĐỊNH HĐQT V/V THÔNG QUA KẾ HOẠCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU NĂM 2018

NG_TIN_WEBSITE.jpg

QUYẾT ĐỊNH HĐQT V/V THÔNG QUA KẾ HOẠCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU NĂM 2018 

 

1. Quyết định HĐQT v/v thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2018: "Vui lòng nhấp vào đây để xem"

2. Theo mẫu CBTT/SGDHCM-02: "Vui lòng nhấp vào đây để xem"

 

P.QTNS-HC