banner quan he co dong

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017 NGÀY 17/01/2018

NG_TIN_WEBSITE.jpg

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017 NGÀY 17/01/2018 

 

1. NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017: "Vui lòng nhấp vào đây để xem"

2. BIÊN BẢN HỌP CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017: "Vui lòng nhấp vào đây để xem"

3. ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY TANIMEX SỬA ĐỔI LẦN THỨ 7 HIỆU LỰC NGÀY 17/01/2018 (thay thế tài liệu phát hành tháng 9/2017): "Vui lòng nhấp vào đây để xem"

4. QUY CHẾ QUẢN TRỊ CÔNG TY SỬA ĐỔI LẦN THỨ 1 HIỆU LỰC NGÀY 17/01/2018 (thay thế tài liệu phát hành năm 2006): "Vui lòng nhấp vào đây để xem"

5. THEO MẪU CBTT/SGDHCM-02: "Vui lòng nhấp vào đây để xem"

 

P.QTNS-HC