Banner tin tuc

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

1

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

CÔNG TY TANIMEX

 

Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên niên độ tài chính từ ngày 01/10/2014 đến 30/9/2015 của Công ty Tanimex tổ chức ngày 15 tháng 01 năm 2016, tại Eastin Grand Hotel SaiGon đã thành công tốt đẹp.

2

Ông  Nguyễn Minh Tâm - chủ tịch HĐQT phát biểu tại Đại Hội

Năm tài chính 2015, toàn hệ thống Tanimex đạt 950,47 tỷ đồng doanh thu, tương đương 95% kế hoạch và 102,99 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế vượt 31,6% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Kết quả kinh doanh hợp nhất: tổng doanh thu thực hiện là 230,45 tỷ đồng, tương đương 61.8% so với cùng kỳ và đạt 103% so với kế hoạch năm, chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế thực hiện là 73,02 tỷ đồng, đạt 101% so với cùng kỳ và đạt 132.5% so với kế hoạch, mức chia cổ tức là 20%/ mệnh giá.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nghị quyết về các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016 như sau:

1. Đối với hệ thống Tanimex: tổng doanh thu toàn hệ thống phấn đấu thực hiện là 980,53 tỷ đồng, tương đương 91.5% so với thực hiện năm 2015; lợi nhuận sau thuế là 90,5 tỷ đồng, tương đương 85.5% so với thực hiện năm 2015.

2. Đối với công ty Tanimex kế hoạch tài chính hợp nhất như sau: tổng doanh thu ở mức 172,845 tỷ đồng tương đương 75% so với thực hiện năm 2015. Lợi nhuận sau thuế dự kiến sẽ thực hiện ở mức 62,530 tỷ đồng tăng 9.1% so với kế hoạch năm 2015 nhưng chỉ bằng 85% so với thực hiện năm 2015, tuy nhiên mức cổ tức vẫn giữ bằng mức thực hiện của năm 2015, tỷ lệ 20%/mệnh giá.

3

Cổ đông đặt câu hỏi tại Đại Hội

4

Ông Trần Quang Trường - TGĐ Cty Tanimex trả lời chất vấn của cổ đông

 3. Đại Hội Đồng Cổ Đông cũng thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 trong đó tỷ lệ trích lập các quỹ như sau:

  • -       Quỹ đầu tư phát triển : 5% LNST
  • -       Quỹ khen thưởng CNV : 5% LNST
  • -       Quỹ phúc lợi CNV : 3% LNST
  • -       Quỹ chính sách XH : 4% LNST
  • -       Thù lao HĐQT & BKS : 900 triệu

5

Cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung của Đại Hội

          Bên cạnh những nội dung trên, Đại hội tổ chức bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát ( lý do Bà Lê Thị Thanh Phương – Trưởng Ban Kiểm Soát xin từ nhiệm ). Kết quả Bà Nguyễn Thị Hảo đã trúng cử thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ III ( từ tháng 1/2015 đến tháng 1/2020 ) với tỷ lệ tín nhiệm là 99,98%. Sau cuộc họp đầu tiên, Ban kiểm soát đã nhất trí bầu Bà Nguyễn Thị Hảo làm Trưởng ban. Ban kiểm soát nhiệm kỳ III gồm các thành viên như sau:

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Bà Nguyễn Thị Hảo

Trưởng Ban BKS

2

Bà Trần Thị Hạnh

Thành viên BKS

3

Ông Võ Chí Thanh

Thành viên BKS

 

6

Cổ đông bỏ phiếu bầu cử tại Đại Hội

7

Ông Nguyễn Minh Tâm – chủ tịch HĐQT tặng hoa cảm ơn bà Lê Thị Thanh Phương – nguyên Trưởng BKS ( bìa trái ) và tặng hoa chúc mừng Bà nguyễn Thị Hảo Tân trưởng Ban Kiểm Soát ( bìa phải )

 

Tại Đại hội, các nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty để phù hợp với Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH 13 và các quy định pháp luật hiện hành khác cũng được nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% .

 

P.QTNS-HC