banner quan he co dong

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2015 NGÀY 15/01/2016

381161920276.jpg

 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2015 NGÀY 15/01/2016


1. NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2015 NGÀY 15/01/2016. " vui lòng nhấp vào đây để tải về ".

2. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÀY 15/01/2016. " vui lòng nhấp vào đây để tải về ".

3. BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NGÀY 15/01/2016 NHIỆM KỲ III (tháng 01/2015 - tháng 01/2020). " vui lòng nhấp vào đây để tải về ".

3. THEO MẪU SỐ 6 - CBTT. " vui lòng nhấp vào đây để tải về ".