banner quan he co dong

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ v/v BỔ NHIỆM NHÂN SỰ BAN ĐIỀU HÀNH MỚI VÀ THAY ĐỔI KẾ TOÁN TRƯỞNG

381161920276.jpg

 

1/- Công văn số  1532 /CV-ĐT&DA ngày  21/12/2015 về CBTT bổ nhiệm nhân sự Ban điều hành mới và thay đổi Kế toán trưởng. " vui lòng nhấp vào đây để tải về " 

 

2/- Quyết định của Hội đồng quản trị số 09/QĐBN-HĐQT ngày 21/12/2015 v/v bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Minh Triết. " vui lòng nhấp vào đây để tải về "

 

3/- Quyết định của Hội đồng quản trị số 10 /QĐMN-HĐQT ngày 21/12/2015 v/v miễn nhiệm Kế toán trưởng – Nguyễn Thị Hảo. " vui lòng nhấp vào đây để tải về "

 

4/- Quyết định của Hội đồng quản trị số 11/QĐBN-HĐQT ngày 21/12/2015 v/v bổ nhiệm Kế toán trưởng – Hà Thị Thu Thảo. " vui lòng nhấp vào đây để tải về "