banner quan he co dong

BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN, NHÓM NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT DỊCH VỤ HƯNG PHÁT SỞ HỮU TỬ 5% TRỞ LÊN CỔ PHIẾU TIX CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT

NG_TIN_WEBSITE.jpg

BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN, NHÓM NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT DỊCH VỤ HƯNG PHÁT SỞ HỮU TỬ 5% TRỞ LÊN CỔ PHIẾU TIX CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT

 

BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN : " vui lòng nhấp vào đây để xem "  

 

P.QTNS-HC