banner quan he co dong

ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH 19 HĐQT NGÀY 25/12/2018 V/V XỬ LÝ CỔ PHIẾU CHƯA PHÂN PHỐI HẾT CỦA CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

NG_TIN_WEBSITE.jpg

 ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH 19/HĐQT NGÀY 25/12/2018 V/V XỬ LÝ CỔ PHIẾU CHƯA PHÂN PHỐI HẾT CỦA CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

(Lý do điều chỉnh cổ phần đã được phân phối và số lượng cổ phần còn lại chưa phân phối)

 

1. ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH 19/HĐQT NGÀY 25/12/2018: "Vui lòng nhấp vào đây để xem"

2. THEO MẪU CBTT/SGDHCM-02:"Vui lòng nhấp vào đây để xem"

 

P.QTNS-HC