Banner tin tuc

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

HINH 1

 ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY TANIMEX

 

Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên niên độ tài chính từ ngày 01/10/2016 đến 30/9/2017 của Công ty Tanimex tổ chức ngày 17/01/2018 tại Eastin Grand Hotel SaiGon đã thành công tốt đẹp.

HINH 2

 Ông Nguyễn Minh Tâm - Chủ tịch HĐQT phát biểu tại Đại Hội

HINH 3

Toàn cảnh Đại Hội

Năm  tài chính 2017, Tanimex đạt 624,5 tỷ đồng tổng doanh thu, tương đương 110% kế hoạch và 117,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế  tương đương 134% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Căn cứ kết quả kinh doanh 2017 đạt kết quả phấn khởi, Đại Hội đã thông qua việc tăng tỷ lệ chia cổ tức từ 20% lên 25% đồng thời Đại Hội Đồng Cổ Đông cũng thông qua Nghị Quyết về các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

1. KẾ HOẠCH KINH DOANH - LỢI NHUẬN: Tổng doanh thu Tanimex phấn đấu thực hiện là 215 tỷ đồng, tương đương 34% so với thực hiện năm 2017, lợi nhuận sau thuế là 75,6 tỷ đồng, tương đương 64% so với thực hiện năm 2017.

2. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM:

   Trong công tác đầu tư kinh doanh bất đông sản và nhà xưởng:

        * Triển khai thủ tục pháp lý của Dự án nhà ở xã hội  tại Khu công nhiệp Tân Bình II.

        * Triển khai thủ tục pháp lý Dự án chung cư Bình Tân tại Khu công nghiệp Tân Bình II.

        * Triển khai xây dựng và đưa vào khai thác dự án: "Kho, nhà xe cao tầng" tại Khu công nghiệp Tân Bình.

        * Triển khai xây dựng và đưa vào hoạt động công trình văn phòng Ban quản lý Khu công nghiệp Tân Bình.

   Trong hoạt động kinh doanh khai thác:

        * Quản lý tốt hoạt động đầu tư, pháp lý, duy tu hạ tầng và công tác xử lý nước thải bảo vệ môi trường tại Khu công nghiệp Tân Bình I và II.

       * Tiếp tực khai thác ổn định hệ thống nhà xưởng cho thuê tại Khu công nghiệp Tân Bình I và II mang doanh thu và lợi nhuận tốt nhất cho đơn vị.

       * Tăng cường hiệu quả đầu tư tài chính tại các công ty liên kết, tạo sức mạnh trong công tác kinh doanh hệ thống, mang lại lợi nhuận cho công ty.

HINH 4

Cổ đông đặt câu hỏi tại Đại Hội

HINH 5

Ông Trần Quang Trường - TGĐ Công ty trả lời chất vấn của Cổ đông

3. KẾ HOẠCH CÁC CHỈ TIÊU VỀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN:

   - Quỹ đầu tư phát triển: 5% LNST

   - Chia cổ tức: 20%/năm

   - Quỹ khen thưởng: 5% LNST

   - Quỹ phúc lợi: 3% LNST

   - Quỹ xã hội: 4% LNST

4.ĐIỀU CHỈNH MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VỐN CHÀO BÁN CỔ PHẦN HUY ĐỘNG VỐN NĂM 2017

    Số tiền thu được từ đợt phát hành 48 tỷ trong năm tài chính 2017 sẽ được sử dụng để tài trợ cho  dự án " Kho, nhà xe cao tầng" do chủ đầu tư Khu công nghiệp Long Hậu chậm trễ trong tiến độ bàn giao đất.

5. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

    Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 264 tỷ đồng  lên 300 tỷ đồng (tăng 36 tỷ đồng) nhằm bổ sung vốn cho Dự án Chung cư Milky Way.

6. THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

    Mức thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát niên độ tài chính từ ngày 01/10/2017 đến 30/9/2018 là 900.000.000đ (Chín trăm triệu đồng chẵn). Trong đó bao gồm tiền thù lao và các chi phí hợp lý liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của HĐQT và BKS.

C ng biu quyt

Cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung của Đại Hội

Ngoài các nội dung trên, Đại Hội cũng đã biểu quyết thông qua nội dung chỉnh sửa Điều lệ và Quy chế Quản trị Công ty nhằm phù hợp với quy định hiện hành. Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội là 25.248.044 cổ phần chiếm tỷ lệ 95,637% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

P.QTNS-HC