banner quan he co dong

MIỄN NHIỆM TƯ CÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (NHIỆM KỲ NĂM 2015-2020) - BÀ VŨ THỊ THANH HỒNG

NG_TIN_WEBSITE.jpg

 MIỄN NHIỆM TƯ CÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (NHIỆM KỲ NĂM 2015-2020) - BÀ VŨ THỊ THANH HỒNG

 

1. ĐƠN XIN TỪ NHIỆM: "Vui lòng nhấp vào đây để xem"

2. QUYẾT ĐỊNH MIỄN NHIỆM TƯ CÁCH THÀNH VIÊN HĐQT: "Vui lòng nhấp vào đây để xem"

3. CBTT/SGDHCM-02: "Vui lòng nhấp vào đây để xem"

 

P.QTNS-HC